You’ve probably heard that leasing in a “great high rise” is innovative. Yet, what precisely comprises a “great apartment complex”? What characteristics do you search for in a high-rise? These are mind-boggling questions, yet we will separate them to assist you with understanding how to find, select, and live in a “great high rise.” Read the below points and get the best apartments in Shizuoka City.

 1. Circumstance

Your loft’s area is critical. In the wake of posting, you should pick an area and focus on your necessities and way of life (for example, work or school). A decent high rise ought to likewise be in a low-wrongdoing region. Think about the accompanying inquiries:

Would you like to be near your work environment or to retail and supermarkets?

Should you be near open transportation?

It would be best if you lived in a low-wrongdoing area. There is no wrongdoing-free region or high rise, yet wrongdoing can be estimated, and crime percentages by neighborhood can be explored.

 1. Perfect and adequate inside spaces

The insides of the high rise ought to be similarly all around as significant as the outsides. Think about the accompanying:

 • Are the corridors prompting the lofts sufficiently bright and clean?
 • Do you see indications of stripping paint, spray painting, or different blemishes that degrade the style?
 • Is the loft perfect and clean?
 • Is there enough steady light and ventilation in the condo?
 • Is the design being utilized?
 1. Great Administration Responsiveness

Make a point to pose the accompanying inquiries:

 • Does the condo board rapidly answer to upkeep if anything turns out badly?
 • Is it simple to contact the initiative group?
 • Is there a number I can call on the off chance that I have what is happening, like no intensity in the colder time of year, no forced air system in the late spring, a flood, a lockout, and so on.? These are essential variables to consider.
 • In the virus season, who scoops the snow?
 1. Cost-viability

Moderateness is basic. It may be the best apartment complex on the planet, however, provided that you can manage the cost of it. While looking at condo costs, think about more than just costs. Investigate the lease per square foot. If Loft An is $1,200 and 500 square feet ($2.40 per square foot) and Condo B is $1,400 and 750 square feet ($1.86), Loft B is an ideal arrangement for every square foot.

 1. Consistent Improvement

A decent high rise is continually improving and speaking with its inhabitants. Ask occupants about how the property manager conveys and what new tasks have been finished over the last five years. Ask how habitually they hear from the landowner and why they are so receptive to their solicitations.

As may be obvious, not all high rises are something similar. A decent apartment complex offers a unique encounter that merits researching.

Những điểm nhấn làm nên một khu chung cư đặc sắc

Bạn có thể đã nghe nói rằng việc cho thuê trong một “tòa nhà cao tầng vĩ đại” là một sáng tạo. Tuy nhiên, chính xác những gì bao gồm một “khu chung cư tuyệt vời”? Những đặc điểm nào bạn tìm kiếm trong một tòa nhà cao tầng? Đây là những câu hỏi hóc búa, nhưng chúng tôi sẽ tách chúng ra để giúp bạn hiểu cách tìm, chọn và sống trong một “tòa nhà cao tầng vĩ đại”. Hãy đọc những điểm dưới đây và nhận được căn hộ chung cư tốt nhất ở thành phố Shizuoka (căn hộ ở Thành phố Shizuoka).

 1. Hoàn cảnh

Khu vực gác xép của bạn là rất quan trọng. Sau khi đăng bài, bạn nên chọn một khu vực và tập trung vào những nhu cầu thiết yếu và lối sống của mình (ví dụ: cơ quan hoặc trường học). Một tòa nhà cao đẹp cũng phải ở khu vực có ít hành vi sai trái. Hãy suy nghĩ về các câu hỏi kèm theo:

Bạn có muốn ở gần môi trường làm việc của bạn hoặc gần các cửa hàng bán lẻ và siêu thị không?

Bạn có nên ở gần phương tiện giao thông mở không?

Sẽ là tốt nhất nếu bạn sống ở một khu vực có ít hành vi sai trái. Không có khu vực hay tòa nhà cao tầng nào không có hành vi phạm tội, nhưng có thể ước tính được hành vi sai trái và có thể khám phá tỷ lệ tội phạm theo khu vực lân cận.

 

 1. Không gian bên trong hoàn hảo và đầy đủ

Nội thất của tòa nhà cao tầng cũng phải quan trọng như bên ngoài. Hãy nghĩ về những điều đi kèm:

 • Hành lang dẫn đến gác xép có đủ sáng và sạch sẽ không?
 • Bạn có thấy các dấu hiệu bong tróc sơn, phun sơn hoặc các vết bẩn khác làm xuống cấp phong cách không?
 • Gác xép có hoàn hảo và sạch sẽ không?
 • Căn hộ có đủ ánh sáng và thông gió ổn định không?
 • Thiết kế có đang được sử dụng không?
 1. Khả năng đáp ứng của chính quyền tuyệt vời

Tạo một điểm để đặt ra các câu hỏi kèm theo:

 • Ban quản trị chung cư có nhanh chóng đáp ứng yêu cầu bảo trì nếu có bất kỳ điều gì trở nên tồi tệ không?
 • Liên hệ với nhóm sáng kiến có đơn giản không?
 • Có số nào mà tôi có thể gọi nếu tôi biết những gì đang xảy ra, chung cư ở thành phố Shizuoka chẳng hạn như không có cường độ cao vào thời điểm lạnh hơn trong năm, không có hệ thống không khí cưỡng bức vào cuối mùa xuân, lũ lụt, khóa cửa, v.v.? Đây là những biến cần thiết để xem xét.
 • Vào mùa virus, ai xúc tuyết?
 1. Chi phí khả thi

Sự vừa phải là cơ bản. Tuy nhiên, nó có thể là khu chung cư tốt nhất trên hành tinh với điều kiện là bạn có thể quản lý chi phí của nó. Trong khi xem xét chi phí căn hộ, hãy nghĩ về nhiều thứ hơn là chi phí. Điều tra hợp đồng thuê trên mỗi foot vuông. Nếu Loft An là $1,200 và 500 feet vuông ($2,40 mỗi foot vuông) và Căn hộ B là $1,400 và 750 feet vuông ($1,86), Loft B là một sự sắp xếp lý tưởng cho mỗi foot vuông.

 1. Cải tiến nhất quán

Một tòa nhà cao tầng đàng hoàng đang tiếp tục hoàn thiện và nói chuyện với cư dân của nó. Hỏi những người cư ngụ về cách người quản lý tài sản truyền đạt và những nhiệm vụ mới nào đã được hoàn thành trong năm năm qua. Hỏi xem họ thường nghe tin từ chủ đất như thế nào và tại sao họ rất dễ tiếp nhận những lời mời chào của họ.

Rõ ràng là không phải tất cả các tòa nhà cao tầng đều giống nhau. Một khu chung cư đàng hoàng mang đến một cuộc gặp gỡ độc đáo đáng để nghiên cứu.

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *